Sociale Integriteit / Ongewenst gedrag (PSA)

Discriminatie, racisme, sociaal isoleren, roddelen, sexuele intimidatie, agressie, geweld, mobbing (pesten), werk onaangenaam, onmogelijk maken, dreigen, bespotten, afspraken nakomen, op tijd komen op een afspraak, werkdruk enz.

In de nieuwe arbowet 2007 samengevat als Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA).Het komt er op neer dat indien PSA een risico is of kan zijn, voortvloeiende uit de RI&E, er maatregelen moeten worden genomen.

Vraag
Komen deze zaken in uw bedrijf voor? Of heeft u er geen zicht op? Vertoont uw leidinggevende afwerend gedrag? Zo van : “Dat komt bij ons niet voor!!” Wilt u als leidinggevende er niet graag over praten, enige schroom?

Vraag
Kunt u als ‘slachtoffer’ de hulp inroepen van een vertrouwenspersoon? Waar u uw situatie kunt bepraten; geheimhouding is gegarandeerd. Is het soms nog erger? Dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie. Zorg dat deze ingrijpende gebeurtenissen niet in uw organisatie voorkomen. Want uw imago staat op het spel / gaat er aan!!

Antwoord
Preventie, preventie is de beste remedie. Zorg voor een cultuur waar over integriteit kan worden gesproken. Maak beleid, stel vertrouwenspersonen aan, zo ook een klachtencommissie.

Arbo Select Holland is specialist en regelt het hele traject.Oh……u heeft géén (PSA-) beleid Sociale Integriteit, u heeft géén RI&E, dus géén vertrouwenspersonen, u heeft geen klachtencommissie en uw leidinggevende doet er niets aan. Er is geen preventie PSA-beleid.

TIJD VOOR SNELLE ACTIE:
De arbowet schrijft wel voor dat u beleid (gesignaleerd in de RI&E) dient te hebben op dit vlak, dus roep de hulp in van Arbo Select Holland. Vraag dan naar het pakket Sociale Integriteit.

Maarten van der Molen regelt alles. bel mobiel 06-36153000.

Wat krijgt u?
Een notitie Sociale Integriteit bestaande uit:
– Beleid, Regeling Vertrouwenspersonen en de Klachtenregeling
– Werving, selectie en training Vertrouwenspersonen
– Stelt een onafhankelijke Klachtencommissie samen.
– Communicatie intern
– Nazorg…..

Uw organisatie kan niet zonder preventief beleid en uitvoering van de regeling Ongewenst Gedrag (Sociale Integriteit).